BKV  (BPO)


BPO-537, Rába D10-es motorral
BPO-538, MAN motorral
BPO-539, EURO 2-es DAF motorral rendelkezik
BPO-540
BPO-541
BPO-542
BPO-543
BPO-544, Mezőtúron felújítva
BPO-545
BPO-546
BPO-547
BPO-548
BPO-549
BPO-551
BPO-552
BPO-553
BPO-554
BPO-556
BPO-558
BPO-559 HÉV pótlóként
BPO-560
BPO-561
BPO-562
BPO-563
BPO-565
 BPO-567 
BPO-568
 BPO-569
BPO-570
BPO-571
BPO-572
BPO-573
BPO-574
BPO-575
BPO-575 utastere és műszerfala
BPO-576
BPO-577
BPO-578
BPO-579
BPO-580 
BPO-581
   BPO-582
BPO-583, az első 435-ös a BKV-nál
 

 
Ugyanennek troli változata: Ikarus 435T